Spolufinancováno Evropskou unií

Pojmy

Průvodce klíčovými pojmy od A do Z.
Vaše navigace při objasnění neznámého.

Halucinace

Vjem bez podnětu, např. člověk před sebou „vidí“ postavu, která tam však není. Dělí se podle smyslového analyzátoru (zrakové, sluchové…), intenzity, složitosti, jasnosti… V normě jsou halucinace hypnagonické (při usínání), hypnopompické nebo hypnexagogické (při probouzení). Vyskytují se u psychóz, drogové intoxikace…


Halucinogeny

Psychoaktivní látky navozující změny vědomí, vnímání, emotivity, chování, dále depersonalizaci a derealizaci; též psychotomimetika, psychodysleptika, fantastika. Nejčastěji jako nelegální drogy, nevzniká na ně fyzická závislost, ale je nebezpečí psychické závislosti a nepříjemných flashbacků. indolaminy (LSD lysergid), psilocybin, harmin, muskarin, N-dimetyltryptamin, metoxylovaný fenyletylamin…


Halucinóza

Jejím jediným výrazným projevem jsou halucinace; akutní nebo chronická forma. Např. alkoholová halucinóza jakožto důsledek abúzu (zneužívání) alkoholu nebo organická halucinóza jakožto následek organického poškození mozku.


Hospitalismus

Skupina příznaků, které se vyvíjejí vlivem dlouhého pobytu v nemocnici nebo podobném zařízení kvůli odloučení od rodiny; týká se zejména dětí. Symptomy: apatie, anhedonie (nemožnost potěšit se), nechutenství, poruchy spánku, celková povadlost, nezájem, smutný výraz. V dynamickém pojetí souvisí s anakliktickou depresí.…


Hyperfagie

Příjem nadměrného množství potravy, žravost, též megafagie. Součást mnoha poruch příjmu potravy, u Klein-Levinova syndromu, poruch nálady…


Hyperkalcemie

Vysoká hladina vápníku (kalcia), resp. iontů vápníku v organismu. Projevy hyperkalcemie – deprese (stejně jako u hypokalcemie), zmatenost, apatie až symptomy napodobující demenci (poruchy kognitivních funkcí i chování) nebo kóma. Obvykle důsledek nadměrného příjmu vitamínu D (předávkování).


Hyperkinetická porucha

Nadměrná potřeba pohybu, neposednost – neustálé měnění činnosti, snížené sebeovládání, nutkání stále něco dělat, lehkomyslnost, nerespektování pravidel (ovšem nejde o záměrnou neposlušnost), snadné navazování kontaktu s neznámými lidmi. Obvykle začíná v dětství během prvních let života, související nápadnosti – vývojové opoždění, problematické vztahy…


Hypersenzitivita

Přecitlivělost (přecitlivělý) – tendence intenzivně reagovat. Často používáno jako označení pro osobnostní vlastnost, též zvýšená reaktivita (vzrušivost) nervové soustavy.


Hypersomnie

Nadměrná potřeba spánku nebo ospalost. Příčiny: intoxikace, Klein-Levinův syndrom, psychogenní vlivy, narkolepsie, infekce…


Hypertymie

Nadnesená nálada, veselost, aktivnost. Popis je podobný hypomanii, opakem hypertymie je dystymie.


Hyperventilace

-Zrychlené dýchání. Objevuje se jako vedlejší efekt některých poruch, např. panické poruchy, případně je hyperventilace provozována záměrně k navození změněného stavu vědomí. Může vést k paresteziím (mravenčení) až mdlobám.


Hypervigilita

Nadměrná bdělost, nadměrné soustředění pozornosti, stálé monitorování prostředí – člověk má určité obavy a stále sleduje, zda se nenaplňují. Hypervigilita častá u paranoii, paranoidní schizofrenie, posttraumatické stresové poruchy.


Hypnagonické halucinace

Halucinatorní jevy, vyskytují se při usínání. Jsou to normální, nikoli patologické jevy. Nejčastěji mají formu zrakových halucinací, častý je i tzv. hypnagonický záškub – mimovolné trhnutí těla.


Hypnobilita

Schopnost pohroužit se do hypnózy. Je to poměrně stálá osobnostní vlastnost a částečně se odvíjí od představivosti, fantazie, sugestibility a inteligence (nižší inteligence je pro hypnózu nevýhodná). Nejvíce lidí je středně hypnabilních, asi 5% není vůbec, 1-2% jsou tzv. hypnotičtí talenti schopní…


Hypnopompické halucinace

Halucinatorní jevy, vyskytují se při probouzení. Jsou to normální, nikoli patologické jevy, nejčastěji mají formu zrakových halucinací, ale mohou vycházet ze všech smyslových modalit (sluchové, čichové halucinace…).


Hypománie

Porucha nálady – nadnesená nálada, zvýšená aktivita, energie, subjektivně se člověk cítí v pohodě, sebevědomý a výkonný; může být zvýšeně sexuálně aktivní, sociabilní (společenský), povídavý. Projevy popisem odpovídají mánii, ale jsou slabší intenzity.