Spolufinancováno Evropskou unií

Partneři

Jedním ze základních pilířů našeho komunitního centra je spolupráce se zkušenými partnery.

Centrum sociálních služeb Kyjov, p. o. města Kyjova

Péče o seniory a osoby s hendikepem.

Tel.: 603 471 613 info@css-kyjov.cz třída Palackého 67/7, 697 01 Kyjov

Jsme příspěvkovou organizací města Kyjova a naše služby jsou určeny seniorům, osobám s hendikepem a rodinám s dětmi z Kyjovska. Našim klientům nabízíme možnosti využít přepravy speciálně upravenými vozidly nebo zapůjčení kompenzačních pomůcek. Vždy hledáme maximálně možné řešení, jak vám či vašim blízkým pomoci.

www.css-kyjov.cz

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Služba je určena seniorům, rodinám s dětmi a osobám se zdravotním postižením, kteří jsou omezeni ve své soběstačnosti a potřebují pravidelnou pomoc jiné osoby.

Tyto služby umožňují lidem co nejdéle zůstat ve své domácnosti, zajišťují jim potřebnou péči. Rodinným příslušníkům pomáháme s péčí o jejich blízkého v době, kdy se o něj nemohou sami postarat.

CÍLOVÁ SKUPINA, KTERÝM POSKYTUJEME PEČOVATELSKOU SLUŽBU

  • senioři nad 65 let a osoby se zdravotním postižením z ORP Kyjov, kteří z důvodu snížené soběstačnosti potřebují pomoc jiné fyzické osoby, jsou aktuální nepříznivé sociální situaci a chtějí žít ve své domácnosti, dokud je to možné a tuto pomoc jim nemůže zajistit nikdo z rodinných příslušníků, osob blízkých a ani jiná veřejně dostupná služba.
  • rodiny s dětmi z ORP Kyjov, rodič/e nebo dítě/děti se zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby a tuto pomoc jim nemohou zajistit rodinní příslušníci ani jiné osoby či veřejné služby. Dále jde o rodinu, která se nachází aktuální nepříznivé sociální situaci a ve které se narodilo 3 a více dětí najednou, nebo kde se narodila dvojčata a další sourozenci jsou ve věku do 4 let.
  • věková struktura cílové skupiny je 0 – 99+

TERÉNNÍ FORMA – Je poskytována ve vymezeném čase 7 dní v týdnu v dohodnutých intervalech v době od 7.00 do 22.00 hodin, lze dohodnout i jiný rozsah péče.

AMBULANTNÍ FORMA – Ambulantní forma v SOH je poskytována v pracovní dny (pondělí až pátek) v době od 7.00 do 15.00 hodin, v jídelně v době od 11.00 do 13.00 hodin.

FAKULTATIVNÍ SLUŽBY – doprava vozidlem a zapůjčení kompenzačních pomůcek

KONTAKT Pečovatelská služba

Sociální pracovnice
Mobil: +420 603 471 557
Tel.: +420 518 389 401
E-mail: vedouci@css-kyjov.cz
Tel.: +420 518 389 483
E-mail: socialni2@css-kyjov.cz


OSOBNÍ ASISTENCE

Cílem služby je taková míra individuální podpory, aby si uživatel mohl zachovat stávající soběstačnost, dovednosti a zvyklosti ve své domácnosti bez nutnosti odejít do pobytového zařízení sociálních služeb, příp. aby mohl odchod do pobytového zařízení oddálit. Služba si klade za cíl i pomoc osobě při návratu do vlastního prostředí po hospitalizaci a pomoc se zachováním nebo obnovením jeho původního životního stylu.

NEPŘÍZNIVOU SOCIÁLNÍ SITUACÍ SE ROZUMÍ

  • osoba není schopna si své potřeby uspokojovat sama a nemá zdroje k jejich uspokojování,
  • oslabení nebo ztráta schopností z důvodu věku nebo zdravotního stavu,
  • osamělost či sociální izolace jedince způsobená nedostatkem kontaktu se společností (např. v době, kdy primární pečující nemohou péči zajistit).

OSOBNÍ ASISTENCI POSKYTUJEME V ORP KYJOV A PÉČI ZAJIŠŤUJEME TERÉNNÍ FORMOU.

Terénní forma služby je zajišťována přímo v domácnostech uživatelů, včetně jejich domácností v bytech zvláštního určení v Domě s pečovatelskou službou. Je poskytována nepřetržitě 7 dní v týdnu v dohodnutých intervalech 24 hodin denně.

KONTAKT Osobní asistence

Sociální pracovnice
Mobil: +420 603 471 557
Tel.: +420 518 389 401
E-mail: vedouci@css-kyjov.cz
Tel.: +420 518 389 483
E-mail: socialni2@css-kyjov.cz


DENNÍ STACIONÁŘ

Služba je určena osobám se zdravotním postižením od 19 let a seniorům od 65 let z ORP Kyjov či vazbou na ORP Kyjov, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a nachází se v sociálně nepříznivé sociální situaci.

KONTAKT Denní stacionář

Sociální pracovnice
Mobil: +420 604 878 158
Tel.: +420 518 389 473
E-mail: socialni@css-kyjov.cz


AZYLOVÝ DŮM PRO ŽENY A MATKY S DĚTMI

Cílem služby je podpora a pomoc ženám a matkám s dětmi při řešení obtížné životní situace tak, aby byly schopny zhodnotit své dosavadní postoje a převzít zodpovědnost za život svůj a život svých dětí, a aby dokázaly vytvořit svým dětem vhodné podnětné prostředí pro jejich harmonický rozvoj.

  • oběti domácího násilí,
  • oběti trestné činnosti,
  • osoby bez přístřeší,
  • osoby v krizi.

KONTAKT Azylový dům

Mgr. Kristýna SCORVANOVÁ
Mobil: +420 739 307 583
Pohotovostní telefon:+420 773 028 468
E-mail: azylovydum@css-kyjov.cz


SOCIÁLNÍ A AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

Cílem služby je pracovat s rodinou tak, aby dítě mohlo žít ve funkční rodině. Poskytování služby je prevencí před možným umístěním dítěte do ústavní či jiné péče.

Služba je určena pro rodiny s dětmi ve věku od 0 do 18 let, příp. do 26 let u studujících, žijící v ORP Kyjov, jejichž nepříznivá sociální situace negativně ovlivňuje vývoj dítěte.

KONTAKT Sociální a aktivizační služby

Sociální pracovnice
Mobil: +420 777 754 460
E-mail: rodinysdetmikyjov@seznam.cz
Mobil: +420 777 472 817
E-mail: saskyjov@css-kyjov.cz


DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU

Třída Palackého 67/7, 697 01 Kyjov

V domě jsou pronajímány byty zvláštního určení seniorům nad 65 let a osobám se zdravotním postižením nad 18 let z Kyjovska nebo s rodinnými vazbami na Kyjovsko, a jejichž situace v důsledku zdravotního stavu nebo sociální situace vyžaduje umístění v takovém bytě.

Byty jsou pronajímány na základě uzavřené nájemní smlouvy mezi nájemcem a nájemníkem. Jedná se o byty jednopokojové a dvoupokojové a byty bezbariérové. Žádosti o přidělení těchto bytů se podávají a vyřizují na Městském úřadu Kyjov, odboru sociálních věcí, Masarykovo nám. č. 1.

O přidělení bytu rozhoduje Rada města Kyjova.

KONTAKT Dům s pečovatelskou službou

Zdeňka Michnová, DiS. sociální pracovnice
Adresa: Městský úřad Kyjov, Masarykovo nám. 30, odbor sociálních věcí, dveře č. S12
Mobil: +420 778 441 254
Tel.: +420 518 697 589
E-mail: z.michnova@mukyjov.cz