Spolufinancováno Evropskou unií

Pojmy

Průvodce klíčovými pojmy od A do Z.
Vaše navigace při objasnění neznámého.

Abreakce

Uvolnění nepříjemné emoce nebo napětí. Při abreakci se většinou navodí představy situace, která napětí vyvolala, v prostředí, kde člověk může své afekty projevit, časté ve skupinové terapii.


Abúzus

Úzus = užívání, ab-úzus = nadměrné užívání, zneužívání Často ve spojení s alkoholem a jinými drogami, případně psychoaktivními látkami včetně léků.


Adrenalin

Hormon kůry nadledvinek, patří mezi katecholaminy, připravuje organismus na útok nebo útěk – zvyšuje srdeční činnost, kapacitu plic, glykémii a potlačuje zažívací pochody. Spolu s aktivitou noradrenalinu tvoří trv. adrenergní systém.


Afázie

Porucha řečových funkcí, kdy člověk (afatik) nechápe a není schopen vyjádřit významy slov: – motorická afázie – neschopnost vyjadřování – senzorická afázie – neschopnost chápat význam slov – afázie je úplný výpadek schopnosti, dysfázie částečný


Afónie

Němost, člověk nedokáže produkovat hlas. Na pozadí může být organická porucha mozku nebo mluvidel, ale je i ryze psychická afonie – někdy u deprese, schizofrenie, histrionské poruchy osobnosti nebo somatoformních onemocnění.


Agorafobie

Náměstí ve starém Řecku, místo společenského setkávání i tržiště. Odtud název agorafobie jakožto strach z veřejných prostranství a míst s velkou koncentrací osob.


Agrafie

Neschopnost psát. Často spojena s alexií (neschopností číst) jakožto důsledek poškození frontálního gyru dominantní mozkové hemisféry. Motoricky i intelektově je agrafik v pořádku.


Akrofobie

Extrémní nebo neopodstatněný strach z výšek či hloubek. Chorobný strach z výšky – hypsofobie, z hloubky – kremnofobie. Člověk trpící touto fobií může být v extrémních případech nebezpečný sobě i svému okolí.


Aktivizace

Proces, kterým jsou lidé (jedinci nebo i skupiny) vedeny k činorodosti.


Ambilateralita

Stranově nevyhraněný, stranová nevyhraněnost. Např. je-li člověk schopen psát stejně dobře (nebo špatně) pravou i levou rukou, lze mluvit o jeho ambilateralitě


Amence

Kvalitativní porucha vědomí – tj. porucha vědomí v jeho obsahu. Typický je narušený kontakt s okolím, dezorientace, zpomalení a zmatení myšlení, poruchy pozornosti. Amence souvisí s organickými poruchami mozku, ale může být i psychogenní.


Amnézie

Porucha paměti Může být: částečná nebo úplná; organická nebo psychogenní; přechodná nebo trvalá – anterográdní amnézie – neschopnost vybavit vzpomínky po nějaké dramatické události (např. jako účastník nehody člověk               často zapomene, co se dělo…


Anankasmus

Nutkání, nutkavé jednání nebo myšlenky týkají se např. pořádku, ubližování sobě nebo druhému. Součást zejména obsedantně kompulzivní poruchy, resp. anankastické osobnosti.


Anhedonie

Neschopnost radovat se. Anhedonický člověk neprožívá radost, je těžké jej něčím potěšit. Časté u depresí, demencí, schizofrenie a dalších poruch.


Anosmie

Ztráta čichu, neschopnost rozeznávat pachy. Může být způsobena poškozením nervových drah, mozkových center nebo výjimečně je i psychogenní anosmie.


Anosognóza

Chybějící náhled na vlastní nemoc nebo poruchu. Anosognostik, navzdory jasným příznakům, sám sebe nepokládá za nemocného. Časté u psychóz, poruch s bludy nebo demencí.


Anticipace

Očekávání, též anticipace je jedna z lidských emocí, duševní stav, který se objevuje, když se člověk ocitne před neznámou situací, v novém prostředí apod. Anticipace je spojena s určitými fyziologickými změnami, jejichž smyslem je připravit člověka na zjišťovací aktivity, orientaci v neznámém.


Antidepresivum

Lék proti depresi – patologicky smutné náladě; působí i na řadu dalších poruch – panickou poruchu, generalizovanou úzkost, sociální fobii a další. – skupiny AD: tricyklická, tetracyklická, SSRI, IMAO, RIMA aj. – moderní preparáty nejsou návykové; nástup účinku za 3-5 týdnů, užívají…


Antipsychotika

Antipsychotika (dříve označována také jako neuroleptika) jsou léčiva určena především k terapii psychóz – nemocí projevujících se poruchami myšlení (bludy) a vnímání (halucinace). – léky ke zvládání psychotických onemocnění, zejména schizofrenie a poruch s bludy, ovšem i pro některé úzkostné poruchy, např. obsedantně-kompulzivní – účinek: halucinolytický…


Anxieta

Úzkost (úzkostný), nepříjemný psychický stav typický neurčitým strachem a tělesnými projevy jako je tlak nebo pálení na hrudi, třes, návaly horka nebo zimy, potížemi se srdcem, dýcháním a zažíváním.  


Apoplektický

Náhlý, intenzivní (apoplektický nástup příznaků).  


Apraxie

Neschopnost provádět volní, účelné pohyby; u mnoha somatických onemocnění, např. Parkinsonovy nemoci, nebo u psychóz a disociativních poruch, případně poruch učení. Apraxie se též užívá ve významu nešikovnost, částečná neschopnost – dyspraxie.


Asistovaný kontakt

Jedná se o formu asistence odborníka, který napomáhá k přirozenému kontaktu rodiče s dítětem po rozvodu – rozchodu (či jinou pečující nebo příbuznou osobou), byl-li přerušen, nebo nebyl dosud navázán. Cílem asistovaného kontaktu je upevňování vztahu mezi klientem/resp. rodičem a dítětem pomocí pravidelného setkávání…


Autoakuzace

Sebeobviňování (sklon k sebeobviňování); auto – sebe + akuzace – obviňovat. Časté např. u depresí – člověk připisuje všechno špatné sobě – např. že zavinil něčí nemoc nebo neštěstí, že sám může za to, že mu pro nedostatek zájemců zrušili zájezd atp.