Spolufinancováno Evropskou unií

Pojmy

Průvodce klíčovými pojmy od A do Z.
Vaše navigace při objasnění neznámého.

Dacostův syndrom

Funkční srdeční porucha (tj, že srdce jako orgán je v naprostém pořádku, jen se atypicky projevuje).                                                   …


Defekt

Poškození trvalého charakteru. Může se týkat kognitivních funkcí (myšlení, inteligence, pozornosti, paměti…) i osobnosti, defekt může být vrozený nebo získaný.


Degenerace

Patologické změny vedoucí postupně k úpadku struktury nebo funkce. Týká se zejména tkání a tělesných orgánů – např. degenerace mozkové tkáně u demencí.


Delirium

Delirium je kvalitativní poruchou vědomí charakterizovanou náhle vzniklou změnou chování, poruchou pozornosti a fluktuujícím průběhem.                                                     …


Demence

Demence je skupina příznaků, kam patří hlavně poruchy kognitivních funkcí – myšlení, paměti, schopnosti učení, koncentrace pozornosti, dále porucha emocí, osobnosti a schopnosti sociální komunikace. Na pozadí je onemocnění mozku, většinou jde o ireverzibilní (nevratný) záležitost, který buď progreduje (stupňuje se) nebo…


Depersonalizace

Pocit odcizení, neskutečnosti ohledně sebe – člověk připadá neskutečný sám sobě, jakoby od sebe odcizený.                                   Depersonalizace souvisí s některými neurologickými a psychickými poruchami, objevuje se např.…


Depistáž

Vědomé, cílené, včasné vyhledávání nemocných nebo zdrojů nemoci v celé populaci nebo ve vybraných skupinách. Sociální depistáž: soustavné, cílené, včasné vyhledávání jedinců či skupin ohrožených sociálním vyloučení nebo jinou sociální událostí v jejich přirozeném prostředí.


Deprivace

Nedostatek určitých podnětů. Smyslová deprivace (např. pobytem v úplné tmě a tichu) nebo citová deprivace (chladným zacházením s dítětem). Nervová soustava potřebuje k normální funkci určitý přísun podnětů a nemá-li jej, nastává stav deprivace a jeho negativní důsledky.


Derealizace

Pocit odcizení, neskutečnosti ohledně okolí – člověku připadá jakoby neskutečné, kde zrovna je a co se v okolí děje. Derealizace souvisí s některými neurologickými a psychickými poruchami, objevuje se např. u panické poruchy a jiných úzkostných a neurotických stavů, u schizofrenie nebo hluboké deprese.


Destigmatizační aktivity

Aktivity zaměřující se na redukci a odstraňování negativních či poškozujících hodnocení (,,etiket“) jednotlivců, skupin i některých profesí, akceptaci rozdílů a zajišťování práv.


Dezinhibice

Odbržděnost, netlumenost, nekontrolovanost. Zdravý člověk se stále do určité míry kontroluje; dezinhibovaný jedinec pak porušuje normy, neovládá se (časté po požití většího množství alkoholu), může se týkat agresivity, vnucování se, chlubení se, svlékání, obscénních narážek, urážení…


Dezinhibovaná příchylnost v dětství

Dítě se chová příliš přítulně a důvěrně ke všem lidem – nevybírá si, kdo je mu sympatický, má se ke všem. Časté u dětí emočně a sociálně deprivovaných; na pozadí touha po pozornosti, neschopnost vytvářet normální sociální vztahy.


Diagnostika

Soustavné určování a klasifikace nějakého obvykle nežádoucího stavu, zejména nemoci, případně i poruchy nebo poškození.


Dobrovolnictví

Vědomá, svobodně zvolená činnost ve prospěch druhých, kterou poskytují občané bezplatně.


Dysartrie

Porucha výslovnosti, porucha motorické složky vyjadřování. Příčiny – organické poruchy mozku nebo svalů podílejících se na tvorbě řeči.


Dysfázie

Porucha řečových funkcí, kdy člověk (dysfatik) do určité míry nechápe a není schopen vyjádřit významy slov. Motorická dysfázie – neschopnost vyjadřování Senzorická dysfázie – neschopnost chápat význam slov Dysfázie je částečný výpadek schopnosti, afázie úplný Pojem vývojová dysfázie se používá pro typ…


Dyslálie

Patlavost, špatná artikulace (výslovnost). Projevuje se jako záměny hlásek, vynechávání určitých hlásek nebo setřelá výslovnost.


Dysmorfofobie

Obava nebo neoprávněný pocit, že člověk je nějakým způsobem ošklivý a znetvořený. Dysmorfofobik si myslí, že to na něm každý pozná a vidí, nadměrně se svým domnělým poškozením zabývá. Vyskytuje se u obsedantně kompulzivní poruchy, psychóz, deprese nebo organicity.