Spolufinancováno Evropskou unií

Pojmy

Průvodce klíčovými pojmy od A do Z.
Vaše navigace při objasnění neznámého.

Asistovaný kontakt

Jedná se o formu asistence odborníka, který napomáhá k přirozenému kontaktu rodiče s dítětem po rozvodu – rozchodu (či jinou pečující nebo příbuznou osobou), byl-li přerušen, nebo nebyl dosud navázán. Cílem asistovaného kontaktu je upevňování vztahu mezi klientem/resp. rodičem a dítětem pomocí pravidelného setkávání…


Case management

Case management je jedna z profesionálních metod sociální práce, jejíž význam spočívá v nastavení jednotného postupu různých odborníků a služeb, které směřují ke stabilizaci situace osob a k jejich zplnomocňování tak, aby využívaly své přirozené zdroje.


Depistáž

Vědomé, cílené, včasné vyhledávání nemocných nebo zdrojů nemoci v celé populaci nebo ve vybraných skupinách. Sociální depistáž: soustavné, cílené, včasné vyhledávání jedinců či skupin ohrožených sociálním vyloučení nebo jinou sociální událostí v jejich přirozeném prostředí.


Destigmatizační aktivity

Aktivity zaměřující se na redukci a odstraňování negativních či poškozujících hodnocení (,,etiket“) jednotlivců, skupin i některých profesí, akceptaci rozdílů a zajišťování práv.


Intervence

Zásah, zákrok v něčí prospěch, takový zásah do určité situace nebo procesu, který mění nebo narušuje jeho vývoj.


Komunitní centrum

Zařízení sloužící ke konání nejrůznějších aktivit (například kulturních, vzdělávacích nebo tělovýchovných) pro určitou komunitu anebo k poskytování sociálních služeb zejména sociálně vyloučeným osobám.


Mediace

Mediace (z lat. mediare = „být uprostřed“, z toho česky zprostředkování) je způsob pokojného řešení sporů a konfliktů, jehož cílem je dohoda. Uplatňuje se v právu i mimo ně, zahrnuta jsou v ní nejen právní, ale vždy také psychologická či sociální specifika.


Mentální postižení

Vývojová porucha, která postihuje všechny složky osobnosti (tělesnou, duševní a sociální). V různé intenzitě se dále projevuje snížení rozumových schopností. To se odráží na kvalitě vnímání, myšlení, představ, paměti, pozornosti a řečových schopnostech.


Neformální pečující

Většinou nemají odborné specifické vzdělání a nejsou za tuto službu a pomoc placeni, kromě péče o své blízké vykonávají neformální pečující často ještě svoje „civilní“ zaměstnání a jejich pomoc blízkým je založena na lidských vztazích.


Peer Job Klub

Poradenský program, jehož hlavním cílem je motivovat a aktivizovat jeho účastníky k uplatnění na trhu práce, a to získáním orientace na trhu práce a nácvikem dovedností a technik vyhledávání zaměstnání.


Sebeobhájství

Uplatňování práv dospělých s mentálním hendikepem. Sebeobhájci se učí chápat a uplatňovat svá práva, ale také povinnosti.


Sociálně aktivizační služby

Posláním sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi je bezplatné poskytování pomoci, podpory a poradenství rodinám s dětmi, které žijí ve vyloučených lokalitách, rodinách žijícím v sociálním vyloučení nebo které jím jsou ohroženy. Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením jsou ambulantní, popřípadě…


Sociální vyloučení

Vyčlenění osoby mimo běžný život společnosti a nemožnost se do něj zapojit v důsledku nepříznivé sociální situace.


Terapie

Terapie je jiný název pro léčbu. Odvozená slova jsou terapeutický (léčebný), terapeut (ten, kdo léčí) apod. Terapii – neboli léčbu – lze rozlišovat podle různých kritérií, podle toho se také různé typy léčby označují.


Závislost

Dlouhodobý, trvalý vztah k někomu nebo k něčemu, vycházející z pocitu silné touhy nebo potřeby toto uspokojit; nutkavé (kompulzivní) užívání návykových látek bez ohledu na důsledky.