Spolufinancováno Evropskou unií

Pojmy

Průvodce klíčovými pojmy od A do Z.
Vaše navigace při objasnění neznámého.

PADAM (mužské klimaterium)

Zkratka PADAM = angl. Partial Androgen Deficiency of the Aging Male neboli Úbytek androgenů u starších mužů. Kolem 50. roku života mužům klesá hladina hormonů androgenů, zejména testosteronu. K tomuto syndromu patří podrážděnost, pocity vlastní nedostačivosti, neocenění ze strany okolí, vztahovačnost,…


Palilalie

Opakování vlastních zvuků, slova, vět. Druh tiku, souvisí se stresem.


Panická ataka

Ataky masivní úzkosti, s mnoha vegetativními příznaky – bušení srdce (palpitace), potíže s dýcháním, závrať, nevolnost; dále obavy ze smrti nebo zešílení, depersonalizace a derealizace. Často spojena s agorafobií (strach z otevřených prostor, prostředků hromadné dopravy…), léčí se antidepresivy a psychoterapií.


Paralýza

Ochrnutí, neschopnost ovládat kosterní svaly a vyvinout fyzickou sílu. Může mít somatický (tělesný) podklad – úraz, nemoc; případně jsou disociativní paralýzy, kde je příčina čistě v psychické rovině – např. člověk je nucen jít někam, kam nechce, a tak na přechodnou dobu ochrne…


Paranoia

Psychóza, u níž dominuje systém bludů, bez halucinací. Bludy jsou dobře systematizované a propracované, mají svou vnitřní konzistenci a logiku. Často se u paranoii vyskytují megalomanické nebo perzekuční bludy.


Paranoidní

Podezíravý, ovládaný neodbytnými myšlenkami až bludy. Myšlenky mají většinou obsah jako pronásledování, sledování, žárlivost, nenávist, spory, nadpřirozeno. Paranoidní rysy jsou součástí mnoha poruch – schizofrenie a jiných psychóz, poruch osobnosti, organických duševních poruch…


Paranoidní porucha osobnosti

Soubor výrazných rysů osobnosti, které člověku a jeho okolí ztěžují život – podezíravost, vztahovačnost, žárlivost, neschopnost odpouštět urážky a značná citlivost vůči nim, nesnášenlivost vtipkování na vlastní účet, výrazné bránění svých práv.


Parasuicidium

Demonstrativní sebevražda, sebevražedný pokus bez smrtelného konce. Člověk se záměrně zraní, požije jed nebo větší množství léků. Často jako volání o pomoc, snaha o pozornost okolí.


Paroxysmus

Záchvat (záchvatovitý); intenzivní ataka např. úzkosti, vegetativních a dalších projevů, jasně ohraničená, s rychlým nástupem. Paroxysmy typické např. u epilepsie nebo panické poruchy.


Participace

Podíl, účast, účastnictví, sdílení něčeho či podílení se na něčem.


Pasivně-agresivní osobnost

Soubor chování, kdy člověk protestuje proti požadavkům okolí skrytým způsobem – zapomíná, odevzdává pozdě svou práci, chodí pozdě, nevyřizuje vzkazy… Na rozdíl od disociální osobnosti, která dá svůj nesouhlas jasně najevo, používá člověk pasivně-agresivní nepřímých způsobů.


Patologická intoxikace

Stav po požití alkoholu člověkem s nízkou tolerancí – stačí mu vypít relativně málo, aby se symptomy projevily. Příznaky – motorický neklid, tendence k agresivitě, malé zábrany, snížené sebeovládání. Po několika hodinách postižený usíná a po probuzení má na dobu intoxikace amnézii (nic…


Patologické hráčství

Opakované hraní např. na automatech, hazardních nebo počítačových her. Toto hraní člověku přináší problémy v rovině finanční, vztahové, pracovní…, ale není schopen své chování regulovat. Má mnoho aspektů závislosti – špatné ovládání svého jednání, nutkání hrát, hraní na úkor svých povinností…


Pečovatelská zátěž

Výraz používaný pro popis toho, co se stane, když je psychické i fyzické zdraví pečovatele ohroženo nebo pokud požadavky péče převýší možnosti pečovatele.


Peer Job Klub

Poradenský program, jehož hlavním cílem je motivovat a aktivizovat jeho účastníky k uplatnění na trhu práce, a to získáním orientace na trhu práce a nácvikem dovedností a technik vyhledávání zaměstnání.


Pika

Pojídání věcí, které nejsou k jídlu – kamínky, hlína, provázky, polystyren… Vkytuje se buď izolovaně nebo jako jeden z příznaků demencí, autismu a u mentálních retardací. Není to bulimie.


Porucha osobnosti

Takové vzorce chování a prožívání, které se výrazně odlišují od běžné normy v dané kultuře; jde o extrémní zvýraznění určitých vlastností, které člověku a/nebo jeho okolí ztěžuje běžný život. Např. paranoidní porucha osobnosti, narcistická, emočně-nestabilní, histrionská, pasivně-agresivní…


Porucha pohlavní identitiy

Přesvědčení jedince, že přirozeně náleží k druhému pohlaví – muž se cítí jako žena a žena jako muž. Transsexualismus, transvestitismus dvojí role, porucha pohlavní identity v dětství.


Posílení kompetencí obcí

Posilování kapacity obcí v přístupu k sociálně slabším a znevýhodněným občanům a zvýšení míry zapojení a aktivní participace obcí na řešení jejich situace.


Posilování rodinných vazeb

Posílení funkcí rodiny v jejím přirozeném prostředí a udržení dítěte v podmínkách funkční rodiny


Posilování volních dovedností

Vyvolávání a usměrňování aktivity vedoucí k cíli.


Povelový automatismus

Slepé, mimovolní vyhovění příkazům. Vyskytuje se u katatonních stavů, dále při intoxikacích, hypnóze, v mimořádném rozrušení…


Psychastenie

Skupina vlastností osobnosti – nedostatek energie, snadná unavitelnost, nezájem, letargie, obtížná sebemotivace. Psychastenik má pasivní, slabou osobnost.


Psychotické reminiscence

Též flashbacky – záblesky, klamné zrakové vjemy nebo tělesné pocity. Vyskytují se s časovým odstupem po užívání některých drog, zejména halucinogenů a většího množství THC (v marihuaně).


Pyromanie

Porucha z oblasti poruch chování a impulzivních poruch – zakládání ohňů a zájem o tuto problematiku vycházející z patologické motivace. Před činem cítí člověk značnou tenzi a při pozorování hoření pak vzrušení. Někdy je to zároveň porucha sexuální preference, kdy pozorování ohně vede k sexuálnímu vzrušení, případně…