Spolufinancováno Evropskou unií

Pojmy

Mentální postižení

Vývojová porucha, která postihuje všechny složky osobnosti (tělesnou, duševní a sociální).

V různé intenzitě se dále projevuje snížení rozumových schopností. To se odráží na kvalitě vnímání, myšlení, představ, paměti, pozornosti a řečových schopnostech.